CALCULADORA
HIPOTECARIA
Datos da hipoteca:
Valor da propiedade:
Pon a cifra sen puntos nin comas
Entrada ...............:
Tipo de xuro anual:
Usa o punto como separador decimal
%
Duración en anos :
Resultados:
Principal do préstamo:
Total de pagos:
Importe mensual:
A fórmula aplicada é a xeral de amortización dunha débeda, adaptada a pagos mensuais:
a = [C.i.(1+i)n] / [(1+i)n-1]

    onde a = Cota mensual.
C = Capital inicial a amortizar.
i = tanto por un mensual.
n = número de períodos (meses).