TCP/IP.   ARPANET (*).

TCP/IP.- (Siglas de "Transmission Control Protocol/Internet Protocol").
Úsase este par de siglas para se referir ó conxunto de protocolos de Internet. TCP e IP son os "protocolos" de Internet por antonomasia e foron os primeiros en ser definidos. Son dous distintos, pero cando se mencionan xuntos, coma un todo, é que se quere facer referencia a toda a "familia de protocolos de Internet". O número de protocolos deste tipo pasa de cen e entre eles atópanse, por exemplo, HTTP, ARP, FTP, POP, SMTP, etc.
IP é "Internet Protocol" ("Protocolo de Internet") e TCP é "Transmission Control Protocol" ("Protocolo de control de transmisión").
Pódese dicir que o TCP/IP é a base de Internet. Foi desenvolvido por primeira vez en 1972 nunha rede daquelas chamada ARPANET, precursora de Internet.
   (Ver Protocolo)

*ARPANET.- (Sigla de "Advanced Research Projects Administration Network" : "Rede de administración de proxectos de investigación avanzada").
Sistema de rede informática do cal nacería o Internet. As súas orixes remóntanse a 1969, cando se estableceu unha conexión de ordenadores entre tres universidades de California e outra de Utah (EE.UU.).

TCP/IP.- (Siglas de "Transmission Control Protocol/Internet Protocol").
Se usa este par de siglas para referirse al conjunto de protocolos de Internet. TCP e IP son los "protocolos" por antonomasia de Internet y fueron los primeros en definirse. Son dos distintos, pero cuando se mencionan juntos, como un todo, es que se quiere hacer referencia a la "familia de protocolos de Internet". El número de protocolos de este tipo pasa de cien y entre ellos se encuentran, por ejemplo, HTTP, ARP, FTP, POP, SMTP, etc.
IP es "Internet Protocol", "Protocolo de Internet" y TCP es "Transmission Control Protocol", "Protocolo de control de transmisión".
Se puede decir que el TCP/IP es la base de Internet. Fue desarrollado por primera vez en 1972 en una red de aquel entonces llamada ARPANET, precursora de Internet.
   (Ver Protocolo)

*ARPANET.- (Sigla de "Advanced Research Projects Administration Network" : "Red de administración de proyectos de investigación avanzada").
Sistema de red informática del cual nacería el Internet. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció una conexión de ordenadores entre tres universidades de California y otra de Utah ( EE.UU.).

  Anterior   Continuación