Base de datos.

Conxunto de datos pertencentes a un mesmo contexto e que están almacenados dunha forma estruturada para organizar e manter diversas informacións que poden ser facilmente recuperadas.
Algúns tipos de datos poden estar protexidos polas leis. Por exemplo en España, os datos persoais atópanse protexidos pola Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y que están almacenados de una forma estructurada para organizar y mantener diversas informaciones que pueden ser fácilmente recuperadas.
Algunos tipos de datos pueden estar protegidos por las leyes. Por ejemplo en España, los datos personales se encuentran protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

  Anterior   Continuación