Cliente.

Ti cres que sabes o que é un Cliente ¿verdade? Pois mira a ver...
Este termo en informática non ten nada que ver co concepto comercial tradicional. (A informática é un rouba-palabras.) Aquí denomínase cliente a unhas aplicacións informáticas (a uns programas, vamos), concretamente a aquelas que se utilizan para acceder aos servizos que ofrece un servidor. Como exemplo póñoche os máis utilizados: os navegadores web (tipo I. Explorer) e os xestores de correo (tipo Outlook).
Din que se empezou a chamar así ó traballar cuns terminais que, sen ter instalado un determinado programa, podían executalo conectándose a un ordenador central. Deste xeito, eses terminais "parvos" estaban a comportarse igual ca un cliente que lle pide ó seu subministrador o que precisa.

Te crees que sabes lo que es un Cliente ¿verdad? Pues mira a ver...
Este término en informática no tiene nada que ver con el concepto comercial tradicional. (La informática es un roba-palabras.) Aquí se denomina cliente a unas aplicaciones informáticas (a unos programas, vamos), concretamente a aquellas que se utilizan para acceder a los servicios que ofrece un servidor. Como ejemplo te pongo los más utilizados: los navegadores web (tipo I. Explorer) y los gestores de correo (tipo Outlook).
Dicen que se empezó a llamar así al trabajar con unos terminales que, sin tener instalado un determinado programa, podían ejecutarlo conectándose a un ordenador central. De esta manera esos terminales "tontos" se estaban comportando igual que un cliente que le pide a su subministrador lo que precisa.

  Anterior   Continuación