Cookie.

Unha cookie (tradución literal: galleta, pequeno tesouro) é un anaco de información que o servidor dunha páxina web introduce no disco duro do visitante ó traveso do seu navegador. Esta información será recuperada polo servidor en posteriores visitas. Tal información pode conter, por exemplo, determinadas preferencias do usuario de tal maneira que a próxima vez que se visite esa páxina sexa recordado dunha forma aparentemente persoal. As cookies tamén poden recordar outros tipos de información persoal, no propio ordenador, como unha contraseña para non ter que volvela escribir cada vez que se quere entrar no mesmo sitio.
Hai quen opina que as cookies alleas son unha invasión á privacidade e quen cre que constitúen unha forma inofensiva de facer que os sitios web estean máis personalizados. É un dicir...
As máis das cookies teñen unha data de caducidade. As cookies non poden ler outras informacións almacenadas no ordenador.
Cun editor de texto pódense ler os ficheiros das cookies. Internet Explorer crea ficheiros independentes para cada cookie e almacénaos en carpetas chamadas Cookies ou Temporary Internet. Outros exploradores gárdanas en diversos directorios, ás veces ocultos.

Una cookie (traducción literal: galleta, pequeño tesoro) es un fragmento de información que el servidor de una página web introduce en el disco duro del visitante a través de su navegador. Esta información será recuperada por el servidor en posteriores visitas. Tal información puede contener, por ejemplo, determinadas preferencias del usuario de tal manera que la próxima vez que se visite esa página sea recordado de una forma aparentemente personal. Las cookies también pueden recordar otros tipos de información personal, en el propio ordenador, como una contraseña para no tener que volver a escribirla cada vez que se quiere entrar en el mismo sitio.
Hay quien opina que las cookies ajenas son una invasión a la privacidad y quienes creen que constituyen una forma inofensiva de hacer que los sitios web estén más personalizados. Es un decir...
La mayoría de los cookies tienen una fecha de caducidad. Los cookies no pueden leer otras informaciones almacenadas en el ordenador.
Con un editor de texto se pueden leer los ficheros de los cookies. Internet Explorer crea ficheros independientes para cada cookie y los almacena en carpetas llamadas Cookies o Temporary Internet. Otros exploradores las guardan en diversos directorios, algunas veces ocultos.

  Anterior   Continuación