Extensión.

Chámaselle extensión de arquivo a esa especie de sufixo engadido ó nome dun arquivo despois dun punto. Como un apelido, vamos.
A súa función principal é diferenciar o contido do arquivo e recoñecer o seu formato. Se, por exemplo, un arquivo ten a extensión .exe sabemos que é un arquivo executable.
.gif ou .jpg son extensións de dous sistemas de gráficos.
.doc é un documento de texto de Word.
.txt é un texto simple, sen formato.
Etc.

Se le llama extensión de archivo a esa especie de sufijo añadido al nombre de un archivo después de un punto. Como un apellido, vamos.
Su función principal es diferenciar el contenido del archivo y reconocer su formato. Si, por ejemplo, un archivo tiene la extensión .exe sabemos que es un archivo ejecutable.
.gif o .jpg son extensiones de dos sistemas de gráficos.
.doc es un documento de texto de Word.
.txt es un texto simple, sin formato.
Etc.

  Anterior   Continuación