HTML.   Http (*).

HTML.- (Sigla de "Hypertext Markup Language" : "Linguaxe de marcado de hipertexto").
É a linguaxe clásica na que están escritos a inmensa maioría dos documentos web e que os exploradores saben "ler" e interpretar.
Non é exactamente unha linguaxe de programación senón unha "linguaxe de marcas", é dicir, os seus documentos son textos nos que se inclúen unhas marcas (chamadas tag ou etiquetas) que son as que configuran o resultado que se ve na pantalla. É como se unha persoa fose ditando e dicindo "punto e aparte", "letra azul grande", etc. Todo iso seguindo unha codificación estándar preestablecida.

* Http.- (Siglas de "HyperText Transfer Protocol" : "Protocolo de transferencia de hipertexto").
É o protocolo ou conxunto de régoas utilizadas polos ordenadores para transferir ficheiros hipertexto por Internet No World Wide Web, os ficheiros escritos en HTML utilizan o hipertexto para enlazar con outros documentos. A transferencia hipertexto é simplemente a transferencia de eses ficheiros dun ordenador a outro.
En toda URL o primeiro dato que figura (o que vai antes de //) é o protocolo: Pois ben, no caso dunha páxina de W W W ese protocolo é sempre Http.

HTML.- (Sigla de "Hypertext Markup Language" : "Lenguaje de marcado de hipertexto").
Es el lenguaje clásico en el que están escritos la inmensa mayoría de los documentos web y que los exploradores saben "leer" e interpretar.
No es exactamente un lenguaje de programación sino un "lenguaje de marcas", es decir, sus documentos son textos en los que se incluyen unas marcas (llamadas tag o etiquetas) que son las que configuran el resultado que se ve en pantalla. Es como si una persona fuese dictando y diciendo "punto y aparte", "letra azul grande", etc. Todo ello siguiendo una codificación estándar preestablecida.

* Http.- (Siglas de "HyperText Transfer Protocol" : "Protocolo de transferencia de hipertexto").
Es el protocolo o conjunto de reglas utilizadas por los ordenadores para transferir ficheros hipertexto por Internet. En el World Wide Web, los ficheros escritos en HTML utilizan el hipertexto para enlazar con otros documentos. La transferencia hipertexto es simplemente la transferencia de esos ficheros de un ordenador a otro.
En toda URL el primer dato que figura (lo que va antes de //) es el protocolo: Pues bien, en el caso de una página de W W W es siempre Http.

  Anterior   Continuación