Intranet.   Extranet (*).

Intranet.- Unha intranet é una rede interna deseñada para ser utilizada no interior dunha empresa, universidade ou organización. Un intranet é privado, de acceso restrinxido, a diferenza do Web (World Wide Web) que é de libre acceso. Serven para facer comunicacións internas que así son máis fluídas e privadas.
Normalmente estas redes internas están deseñadas coas mesmas tecnoloxías y servizos ca os utilizados en Internet (web, correo electrónico, ...)

* Extranet.- É unha rede que permite a unha empresa compartir información con outras empresas e clientes. Os extranets transmiten información por Internet, pero requiren que o usuario teña unha contraseña para poder acceder ós datos dos servidores internos da empresa. É una forma segura de compartir información propia dunha organización con provedores, compradores, socios, clientes, etc. Pódese dicir que é unha especie de Intranet dunha organización, pero accesible a usuarios externos.
Unha mesma organización pode ter, asemade, unha Intranet e unha Extranet, se ben o normal neste caso é que sexan dúas redes totalmente separadas e, incluso, con servidores diferentes.

Intranet.- Una intranet es una red interna diseñada para ser utilizada en el interior de una empresa, universidad, u organización. Un intranet es privado, de acceso restringido, a diferencia del Web (World Wide Web) que es de libre acceso. Sirven para hacer comunicaciones internas que así son más fluidas y privadas.
Normalmente estas redes internas están diseñadas con las mismas tecnologías y servicios que los utilizados en Internet (web, correo electrónico, ...)

Extranet.- Es una red que permite a una empresa compartir información con otras empresas y clientes. Los extranets transmiten información por Internet, pero requieren que el usuario tenga una contraseña para poder acceder a los datos de los servidores internos de la empresa. Es una forma segura de compartir información propia de una organización con proveedores, compradores, socios, clientes, etc. Se puede decir que es una especie de Intranet de una organización, pero accesible a usuarios externos.
Una misma organización puede tener una Intranet y una Extranet simultaneamente, si bien lo normal en este caso es que sean dos redes totalmente separadas e, incluso, con servidores diferentes.

  Anterior   Continuación