INTRODUCCIÓN

Os ordenadores pódense conectar entre si. Ó conxunto de ordenadores interconectados coñécese como unha rede (network en inglés). O seu tamaño pode ser moi distinto: a rede caseira de dous ordenadores, a rede dunha empresa con varios nos seus departamentos, a dun banco con moitos (incluíndo terminais e caixeiros), a da Facenda coas súas grandes bases de datos, etc. Pero a rede meirande, sen ningún lugar a dúbidas, é a chamada Internet. É a gran rede mundial.
Nela os ordenadores, unidos ó traveso de conexións telefónicas, cables, satélites ou outros medios e grazas ó uso dun protocolo común, o TCP/IP, pódense comunicar entre si.
Esta rede presta multitude de servizos. Os máis coñecidos son a Web e o correo electrónico.
Pero aparte (ben como recursos independentes, ben como combinacións de varios) en Internet dispoñemos tamén de:
- Chat e mensaxería instantánea.
- Telefonía IP.
- Videoconferencia.
- Compartimento de información (News, foros, grupos de discusión, etc.)
- Descarga de arquivos, tanto de servidores ou empresas distribuidoras como de particulares descoñecidos (por procedementos P2P.)
- Banca.
- Compra de produtos.
- Xogos en rede.
etc.

Hai moitos autores que chaman internet (con i minúscula) a todo conxunto de redes interconectadas entre si e Internet (con maiúscula) a esa "internet", a máis grande do mundo, que millóns de persoas coñecemos.

      (Ver Ver Rede/red)

Los ordenadores se pueden conectar entre si. Al conjunto de ordenadores interconectados se le conoce como una red (network en inglés). Sus tamaños pueden ser muy distintos: hay la red casera de dos ordenadores, la red de una empresa con varios de ellos en sus sucursales, la de un banco con muchos (incluyendo terminales y cajeros), la de Hacienda con sus grandes bases de datos, etc. Pero la red más grande, sin ningún lugar a dudas, es la llamada Internet. Es la gran red mundial.
En ella los ordenadores, unidos a través de conexiones telefónicas, cables, satélites u otros medios, gracias al uso de un protocolo común, el TCP/IP, se pueden comunicar entre si.
Esta red presta multitud de servicios. Los más conocidos son la Web y el correo electrónico.
Pero aparte (bien como recursos independientes, bien como combinaciones de varios) en Internet disponemos tambien de:
- Chat y mensajería instantánea.
- Telefonía IP.
- Videoconferencia.
- Diferentes sistemas de compartir información (News, foros, grupos de discusión, etc.)
- Descarga de archivos, tanto de servidores o empresas distribuidoras como de particulares desconocidos (por procedimientos P2P.)
- Banca.
- Compra de productos.
- Juegos en red.
etc.

Hay muchos autores que llaman internet (con i minúscula) a todo conjunto de redes interconectadas entre si e Internet (con mayúscula) a esa "internet", la más grande del mundo, que millones de personas conocemos.
      (Ver Ver Rede/red)

      Continuación