Malware.   Cortafogos (*).

Malware.   Cortafuegos (*).

Malware.- (Acrónimo inglés de "Malicious software").
Tamén chamado badware, software malicioso ou software malintencionado. É todo software que pretende infiltrarse e danar un ordenador sen o coñecemento do seu dono e con finalidades moi diversas. Neste nome xenérico entran multitude de variantes cun amplo abano de consecuencias. Desde o adware (que baixa anuncios publicitarios que aparecen inesperadamente), os troianos (ocultos noutros programas), os spywares ou programas espía (que recompilan información do sistema no que se introducen), as ventás emerxentes (que aparecen inesperadamente) ata os virus informáticos (que o mesmo poden producir unha pequena molestia visual como "cargarse" o disco duro) pasando por outros tipos de software indesexable de diversa índole.
      (Ver Virus e Vermes)

* Cortafogos.- (Firewall en inglés) É un equipamento, combinación de hardware e software, que moitas organizacións instalan nas súas redes internas. Permite que só un tipo específico de mensaxes poda entrar ou saír de esa rede. Téntase así que esta estea protexida fronte ós piratas que, naturalmente (para iso son piratas), intentan abordala ó traveso de Internet.
Normalmente no sistema dunha organización "internetizada" (¡aí queda ese palabro!) hai varios cortafogos separando cada unha das distintas redes que poida ter. Pode ter un no punto de saída dos seus servidores a Internet, outro na entrada da súa rede interna, outro... ¿para que dicir máis? Pénsese, como comparanza, nun edificio cunha porta exterior e varias interiores en distintos corredores e coa posibilidade de poñer un porteiro en cada porta.

Malware.- (Acrónimo inglés de "Malicious software").
También llamado badware, software malicioso o software malintencionado. Es todo software que pretende infiltrarse o dañar un ordenador sin el conocimiento de su dueño y con finalidades muy diversas. En este nombre genérico entran multitud de variantes con un amplio abanico de consecuencias. Desde el adware (que baja anuncios publicitarios que aparecen inesperadamente), los troyanos (ocultos en otros programas), los spywares o programas espía (que recopilan información del sistema en el que se introducen), las ventanas emergentes (que aparecen inesperadamente) hasta los virus informáticos (que lo mismo pueden producir una pequeña molestia visual como "cargarse" el disco duro) pasando por otros tipos de software indeseable de diversa índole.
      (Ver Virus y Gusanos)

* Cortafuegos.- (Firewall en inglés) Es un equipamiento, combinación de hardware y software, que muchas organizaciones instalan en sus redes internas. Permite que sólo un tipo específico de mensajes pueda entrar o salir de esa red. Se intenta así que ésta esté protegida frente a los piratas que, naturalmente (para eso son piratas), intentan abordarla a través de Internet.
Normalmente en el sistema de una organización "internetizada" (¡ahí queda esa palabreja!) hay varios cortafuegos separando cada una de las distintas redes que pueda tener. Puede tener uno en el punto de salida de sus servidores a Internet, otro nen la entrada de su red interna, otro... ¿para qué decir más? Piénsese, a modo de comparación, en un edificio conn una puerta exterior y varias interiores en distintos pasillos y con la posibilidad de poner un portero en cada puerta.

  Anterior   Continuación