Multimedia.   Plug-in(*).   Active-X (**).   CD-ROM (***).

Multimedia.- Aplícase este termo a calquera obxecto que usa de forma simultánea diferentes formas de contido informativo como, por exemplo, texto, son, gráficos, imaxe fixa ou en movemento, etc.

* Plug-In.- Chámaselle así a uns pequenos programas auxiliares que permiten ós programas exploradores realizar algunha función adicional multimedia. É dicir, son parches para os exploradores que se quedaron anticuados e non saben, por exemplo, presentar animacións Flash, oír a adio e cousas así. Cada nova versión dos exploradores incorpora novos plug-ins, de forma que xa non sexa necesario instalalos, pero inda así, pronto aparecen novas tecnoloxías que requiren novos plugs-ins. O termo foi acuñado por Nestcape.

** Active-X.- É unha tecnoloxía de Microsoft. Non lle queren chamar plug-ins senón controis Active-X. A súa tecnoloxía é distinta á dos plug-ins, pero ambas responden ó mesmo obxectivo: reproduci-los contidos multimedia.

*** CD-ROM.- (Sigla de "Compact Disk Read-Only Memory" : "Disco Compacto de Memoria de Só Lectura" ) Disco físico de distintos materiais que serve para almacenar, por procedementos ópticos, datos dixitais. Pode conter, segundo o tipo, ata 800 MB. A conservación dos datos depende das condicións de mantemento do disco. Para unha duración óptima recomendan gardalos a unha temperatura constante de 20 graos e á sombra.

Multimedia.- Se aplica este término a cualquier objeto que usa de forma simultánea diferentes formas de contenido informativo como, por ejemplo, texto, sonido, gráficos, imagen fija o en movimiento, etc.

* Plug-In.- Se le llama así a unos pequeños programas auxiliares que permiten a los programas exploradores realizar alguna función adicional multimedia. Es decir, son parches para los exploradores que se quedaron anticuados y no saben, por ejemplo, presentar animaciones Flash, oír la radio y cosas así. Cada nueva versión de los exploradores incorpora nuevos plug-ins, de forma que ya no sea necesario instalarlos, pero aún así, pronto aparecen nuevas tecnologías que requieren nuevos plugs-ins. El término fue acuñado por Nestcape.

** Active-X.- Es una tecnología de Microsoft. No le quieren llamar plug-ins sino controles Active-X. Su tecnología es distinta a la de los plug-ins, pero ambas responden al mismo objetivo: reproducir los contenidos multimedia.

*** CD-ROM.- (Sigla de "Compact Disk Read-Only Memory" : "Disco Compacto de Memoria de Sólo Lectura" ) Disco físico de distintos materiales que sirve para almacenar, por procedimientos ópticos, datos digitales. Puede contener, según el tipo, hasta 800 MB. La conservación de los datos depende de las condiciones de mantenimiento del disco. Para una duración optima recomiendan guardarlo a una temperatura constante de 20 grados y a la sombra.

  Anterior   Continuación