TERMOS INGLESES máis comúns no eido de Internet coas súas equivalencias en galego / castelán

TÉRMINOS INGLESES más comunes en el campo de Internet con sus equivalencias en gallego / castellano  

  /  

account ........... conta / cuenta
address ........... enderezo / dirección
advanced ......... avanzado
array ............... matriz (matemática)
authentication .. autenticación
background ...... fondo gráfico
backup ... copia de seguridade/seguridad
banner ............ anuncio, pancarta
browser ........... navegador, explorador
change ............ cambio
channel ........... canle / canal
cracker ............ pirata informático
chat ................ charla
data ................ datos
debug .............. ajustar
delete .............. borrar
device ............. dispositivo
domain ............ dominio
download ......... descargar
driver ............... controlador
emoticon ......... cariña / carita
file ......... arquivo, ficheiro/archivo, fichero
folder .............. carpeta, directorio
font ................. fonte / fuente
forum .............. foro
forward ............ reenviar
frame .............. marco
free ................. libre, gratis
freeware .......... programa gratis
games ............ juegos

hacker ............ "intruso" informático
help ............... axuda / ayuda
home .............. casa, inicio
host ................ anfitrión
hosting ............ hospedaxe / hospedaje
image .............. imaxe / imaxen
information ....... información
install .............. instalar
interface .. entorno gráfico dun programa
keyword .. palabra clave (en buscadores)
language ......... idioma
learn ............... aprender
link ................. vínculo, ligazón
login ............... acceder
logout ............. saír / salir
mobile ............ móbil / móvil
more .............. máis / más
mouse ............ rato / ratón
navigation ....... navegación
net ................. rede / red
on line ............ conectado, en liña/línea
off line ............ desconectado
packet ............ paquete
page ............... páxina / página
password ........ clave de acceso
program .......... programa
provide ............ proporcionar
quick .............. rápido
readme ........... Léame
report .............. informe

refresh ............ recargar
resource ......... recursos
sample ........... mostra / muestra
save ............... gardar / guardar
search ............ busca / búsqueda
server ............. servidor
service ........... servizo / servicio
setup ............. configurar
shared ........... compartir
sign ............... asinar / firmar
signature ........ sinatura / firma
site ................ sitio
sitemap .......... mapa do/del sitio
size ............... tamaño
system .......... sistema
tool ................ ferramenta / herramienta
type ............... tipo
up ................. arriba
update ........... actualizar
upload ........... subir (ficheiros/ficheros)
user ............... usuario
webcam ......... cámara web
webmaster ..... administrador dun sitio
worm .............. verme / gusano

Marcas comerciais/comerciales:
Firefox: "raposo-de-lume/zorro-de-fuego"
Office: "oficina"
Windows: "xanelas/ventanas"
Word: "palabra"

  Anterior   (Ver Bibliografía)