Protocolo.

En termos vulgares un protocolo é, simplemente, unha normativa, un regulamento. En plan sabicho un protocolo é un conxunto de régoas preestablecidas e estándar que se utilizan para os diversos tipos de comunicación entre ordenadores. Calquera sistema que utilice un protocolo determinado debería poderse entender con outros sistemas usuarios do mesmo protocolo.
Os protocolos (o estándares) máis coñecidos popularmente son:
- o Identificador de Recurso Uniforme (URI), que é un sistema mundial para marca-las referencias dos recursos da Web (por ex., das páxinas web),
- o Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP), que especifica cómo comunicarse un navegador cun servidor,
- o Linguaxe de Marcado de Hipertexto (HTML), para definir a forma dos documentos de hipertexto.

En términos vulgares un protocolo es, simplemente, una normativa, un reglamento. En plan sabidillo un protocolo es un conjunto de reglas preestablecidas y estándar que se utilizan para los diversos tipos de comunicación entre ordenadores. Cualquier sistema que utilice un protocolo determinado debería poder entenderse con otros sistemas usuarios del mismo protocolo.
Los protocolos (o estándares) más conocidos popularmente son:
- el Identificador de Recurso Uniforme (URI), que es un sistema mundial para marcar las referencias de los recursos de la Web (por ej., de las páginas web),
- el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP), que especifica cómo comunicarse un navegador con un servidor,
- el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML), para definir la forma de los documentos de hipertexto.

  Anterior   Continuación