Servidor.   Host (*).   Hosting (**).

Servidor, Web server.- Chámaselle servidor á máquina (ordenador) conectada á rede permanentemente a cal facilita os datos, o correo electrónico, a transferencia de ficheiros e outros servizos de rede pedidos polos nosos ordenadores.
Tamén se lle chama servidor ó programa que realiza esa función de facilitar o acceso dos exploradores ás páxinas web.

* Host.- (Tradución literal: anfitrión. A raíz da palabra é a mesma ca da nosa "hostalería".) Un host ou web host, un "anfitrión web", é un gran ordenador directamente conectado a unha rede que alberga servizos (como correo electrónico, páxinas web, grupos de discusión, etc.) que logo serán accesibles desde aqueles outros ordenadores da rede que se conecten con el. (Estes son os seus clientes igual ca os hóspedes son clientes dos hostaleiros.)
O concepto de host va parello ó de servidor, cunha diferencia de matiz: "host" fai referencia ó almacenamento e "servidor" ó servizo a terceiros. Vén ser coma falar, referíndose a calquer outra mercadoría, de almacenamento e distribución, labores que pode desempeñar unha mesma empresa.
[Portugués: anfitrião, computador central]
Ás empresas que facilitan espacio web nos seus servidores chámaselle “empresas de hosting”.
Se tés curiosidade por saber en que empresa está aloxada unha web determinada podes entrar en http://www.whoishostingthis.com/.

** Hosting.- É o feito de albergar un sitio web no host.
[Portugués: hospedagem]

Servidor, Web server.- Se le llama servidor a la máquina (ordenador) conectada a la red permanentemente la cual facilita los datos, el correo electrónico, la transferencia de ficheros y otros servicios de red pedidos por nuestros ordenadores.
También se le llama servidor al programa que realiza esa función de facilitar el acceso de los exploradores a las páginas web.

* Host.- (Traducción literal: anfitrión. La raiz de la palabra es la misma que la de nuestra "hostelería".) Un host o web host, un "anfitrión web", es un gran ordenador directamente conectado a una red que alberga servicios (como correo electrónico, páginas web, grupos de discusión, etc.) que luego serán accesibles desde aquellos otros ordenadores de la red que se conecten con el. ( Estos son sus clientes igual que los huéspedes son clientes de los hosteleros.)
El concepto de host va parejo al de servidor, con una diferencia de matiz: "host" hace referencia al almacenamiento y "servidor" al servicio a terceros. Viene a ser como hablar, refiriéndose a cualquier otra mercancia, de almacenamiento y distribución, labores que puede desempeñar una misma empresa.
A las empresas que facilitan espacio web en sus servidores se les llama “empresas de hosting”.
Si tienes curiosidad por saber en qué empresa está alojada una web determinada puedes entrar en http://www.whoishostingthis.com/

** Hosting.- Es el hecho de albergar un sitio web en el host.

  Anterior   Continuación