Sitio web.   Webmaster (*).

Sitio web.- Conxunto de páxinas web derivadas dunha dirección web inicial única. Coloquialmente, a veces, se lle chama "páxina web", pero ha de distinguirse a páxina web (que é un so documento) do sitio (que é todo o conxunto de documentos empatados entre si, dependente dunha dirección). Os sabidos chámanlle Website (pronunciado güewsáait).
      (Ver Páxina web)

* Webmaster.- Tamén se pode dicir "administrador de sitio web" e non pasa nada. É unha forma de chamar ó administrador, creador ou responsable dun sitio web. A súa figura depende do tipo de sitio. Nun sitio grande o webmaster será o coordinador e supervisor das actividades dun equipo multidisciplinar. Nun sitio pequeno (de iso dou fe) o webmaster é dono, deseñador, desenvolvedor, programador, redactor, editor, debuxante, fotógrafo, etc.

Sitio web.- Conjunto de páginas web derivadas de una dirección web inicial única. Coloquialmente, a veces, se le llama "página web", pero ha de distinguirse la página web (que es un solo documento) del sitio (que es todo el conjunto de documentos enlazados entre si, dependiente de una dirección). Los sabidos les llaman Website (pronunciado güewsáait).
      (Ver Página web)

* Webmaster.- También se puede decir "administrador de sitio web" y no pasa nada.
Es una forma de llamar al administrador, creador o responsable de un sitio web. Su figura depende del tipo de sitio. En un sitio grande el webmaster será el coordinador y supervisor de las actividades de un equipo multidisciplinar. En un sitio pequeño (de eso doy fe) el webmaster es dueño, diseñador, desarrollador, programador, redactor, editor, dibujante, fotógrafo, etc.

  Anterior   Continuación