Software.   Sistema Operativo (*).   Compresión de ficheiro (**).

Software.- É algo así como a alma ou o cerebro da informática. Son os programas (elementos lóxicos), tanto os que fan funcionar ós ordenadores como os que se executan neles, en contraposición co hardware (que son –como dixemos- todos os compoñentes físicos, o corpo). Un hardware sen software non é máis que chatarra.
   (Ver Hardware)

* Sistema Operativo.- É un programa especial e básico (un software de sistema) que fai funcionar o ordenador. Comeza a cargarse en memoria cando se acende o equipo e a súa misión é xestionar tódolos demais programas (tratamento de texto, folla de cálculo, programa de debuxo, etc.) así como o resto de hardware do sistema (pantalla, rato, impresora, conexión a Internet, etc.)

** Compresión de ficheiro.- É unha maneira de reduci-lo tamaño dun ficheiro para que ocupe menos espazo nun servidor ou nun disco duro e para que poida viaxar máis rapidamente pola rede. A compresión realízase por medio dun software que utiliza algoritmos matemáticos. Cómpre tamén un software (que pode e soe ser o mesmo) para descomprimi-los datos.
Hai varios formatos de compresión. Os máis coñecidos quizá sexan os .zip e os .rar.

Software.- Es algo así como el alma o el cerebro de la informática. Son los programas (elementos lógicos), tanto los que hacen funcionar a los ordenadores como los que se ejecutan en ellos, en contraposición con el hardware (que son todos los componentes físicos, el cuerpo). Un hardware sin software no es más que chatarra.
   (Ver Hardware)

* Sistema Operativo.- Es un programa especial y básico (un software de sistema) que hace funcionar el ordenador. Comienza a cargarse en memoria cuando se enciende el equipo y su misión es gestionar todos los demás programas (tratamiento de texto, hoja de cálculo, programa de dibujo, etc.) así como el resto de hardware del sistema (pantalla, ratón, impresora, conexión a Internet, etc.)

** Compresión de fichero.- Es una manera de reducir el tamaño de un fichero para que ocupe menos espacio en un servidor o en un disco duro y para que pueda viajar más rápidamente por la red. La compresión se realiza por medio de un software que utiliza algoritmos matemáticos. Se necesita también un software (que puede y suele ser el mismo) para descomprimir los datos.
Hay varios formatos de compresión. Los más conocidos quizá sean los .zip y los .rar.

  Anterior   Continuación