ADSL.   RDSI (*).  Wi-Fi (**).

ADSL.- (Sigla de "Asymmetric Digital Subscriber Line" : "Líña dixital asimétrica de abonado").
Método de transmisión de datos ó traveso das liñas telefónicas de cobre tradicionais a velocidade alta. Para acceder a Internet ó traveso desta rede cómpre un módem ADSL.

* RDSI.- (Sigla en galego de Rede Dixital de Servizos Integrados. En inglés din ISDN).
É un tipo de rede para transmisión de datos e de voz conseguida por evolución da rede telefónica e que ofrece conexións dixitais de certa calidade. Para acceder a Internet a través desta rede cómpre un módem RDSI.

** Wi-Fi.-É un sistema de envío de datos a unha rede de ordenadores utilizando ondas de radio no lugar de cables. Require un dispositivo chamado "punto de acceso" que se conecta a unha rede cableada, por exemplo a Internet, que logo funciona a modo de emisor. Á vez os ordenadores receptores requiren dunha tarxeta de rede inalámbrica, das que hai varios tipos, inda que na actualidade as que se impoñen son unhas tarxetas USB. Unha rede deste tipo pode funcionar no interior dun domicilio ou acadar unha determinada zona xeográfica, máis ou menos ampla segundo os aparellos (amplificadores, por exemplo) utilizados.
Wi-Fi é a marca comercial dunha asociación chamada primeiro WECA e, actualmente, Wi-Fi Alliance. Esta asociación (na que están integradas máis de 150 empresas) é a que adopta e aproba os estándares requiridos.
A palabra wi-fi non quere dicir nada. Cousa rara, pois non é abreviatura, nin sigla, nin acrónimo, como soe ocorrer. É o nome, arbitrario, que lle deu unha empresa de publicidade á que a WECA contratou exclusivamente para iso.

ADSL.- (Sigla de "Asymmetric Digital Subscriber Line" : "Línea digital asimétrica de abonado").
Método de transmisión de datos a través de las líneas telefónicas de cobre tradicionales a velocidad alta. Para acceder a Internet a través de esta red es necesario un módem ADSL.

* RDSI.- (Sigla en español de Red Digital de Servicios Integrados. En inglés dicen ISDN).
Es un tipo de red para transmisión de datos y de voz, conseguida por evolución de la red telefónica y que ofrece conexiones digitales de cierta calidad. Para acceder a Internet a través de esta red es necesario un módem RDSI.

** Wi-Fi.- Es un sistema de envío de datos a una red de ordenadores utilizando ondas de radio en lugar de cables. Requiere un dispositivo llamado "punto de acceso" que se conecta a una red cableada, por ejemplo a Intenet que luego funciona a modo de emisor. A la vez los ordenadores receptores requieren de una tarjeta de red inalámbrica de las que hay varios tipos, aunque en la actualidad las que se imponen son unas tarjetas USB. Una red de este tipo puede funcionar en el interior de un domicilio o alcanzar una determinada zona geográfica, más o menos amplia según los aparatos (amplificadores, por ejemplo) utilizados.
Wi-Fi es la marca comercial de una asociación llamada primero WECA y, actualmente, Wi-Fi Alliance. Esta asociación (en la que están integradas más de 150 empresas) es la que adopta y aprueba los estándares requeridos.
La palabra wi-fi no quiere decir nada. Cosa rara, pues no es ni abreviatura, ni sigla, ni acrónimo, como suele ocurrir. Es el nombre, arbitrario, que le dio una empresa de publicidad a la que la WECA contrató exclusivamente para eso.

  Anterior   Continuación