Bit.   Byte (*).   Bps (**).   Ancho de banda (***).

Bit.- (Acrónimo de "Binary DigIT,": díxito binario). Unidade máis pequena de datos que un ordenador pode manexar. (Símbolo b) Cada bit ten un valor, exclusivamente, de 0 ou de 1. Iso quere dicir que estamos diante dun sistema de numeración binario. Os bits utilízanse en distintas combinacións para representaren diversos tipos de datos.

* Byte (símbolo B): conxunto de bits (en xeral, pero non necesariamente, oito) que forman un grupo unitario.

Octeto (símbolo o), é o byte de, exactamente, oito bits. Na práctica, este nome e o anterior sóense utilizar de forma indistinta.

MÚLTIPLOS. Nun principio, para denominar ós múltiplos, aplicáronse prefixos do Sistema Decimal (kilo-, mega-, etc.) ás unidades de tal forma que un kilobyte (KB) serían 1000 bytes e un megabyte (MB), un millón de bytes. Pero en 1998 a Comisión Electrónica Internacional (CEI) creou un sistema de prefixos específico para os múltiplos binarios partindo dunha base de 1024 (210) en lugar de 1000 (103).
Así se definiu o kilo binario (kibi), o mega binario (mebi), o giga binario (gibi), etc.
Un kibibyte (KiB) vale 210 = 1024 bytes.
Un mebibyte (MiB) vale 220 = 1.048.576 bytes.
Un gibibyte (GiB) vale 230 = 1.073.741.824 bytes.

** Bps.- (Sigla de "bits per second": bits por segundo) Medida da velocidade a cal son transmitidos os datos. Utilízase normalmente para medir a velocidade dos módems ou a velocidade dunha conexión dixital.

*** Ancho de banda.- Máxima cantidade de datos que poden pasar por un camiño de comunicación nun tempo dado, normalmente segundos. Canto máis grande sexa o ancho de banda máis datos poderán circular por ela ó segundo.

Bit.- (Acrónimo de "Binary DigIT,": dígito binario). Unidad más pequeña de datos que un ordenador puede manejar. ( Símbolo b) Cada bit tiene un valor, exclusivamente, de 0 ó de 1. Eso quiere decir que estamos ante un sistema de numeración binario. Los bits se utilizan en distintas combinaciones para representar diversos tipos de datos.

* Byte (símbolo B): conjunto de bits (en general, pero no necesariamente, ocho) que forman un grupo unitario.

Octeto (símbolo o), es el byte de, exactamente, ocho bits. En la práctica, este nombre y el anterior se suelen usar de forma indistinta.

MÚLTIPLOS.- En un principio, para denominar a los múltiplos, se aplicaron prefijos del Sistema Decimal (kilo-, mega-, etc.) a las unidades de tal forma que un kilobyte (KB) serían 1000 bytes y un megabyte (MB), un millón de bytes. Pero en 1998 la Comisión Electrónica Internacional (CEI) creó un sistema de prefijos específico para los múltiplos binarios partiendo de una base de 1024 (210) en lugar de 1000 (103).
Así se definió el kilo binario (kibi), el mega binario (mebi), el giga binario (gibi), etc.
Un kibibyte (KiB) vale 210 = 1024 bytes.
Un mebibyte (MiB) vale 220 = 1.048.576 bytes.
Un gibibyte (GiB) vale 230 = 1.073.741.824 bytes.

** Bps.- (Sigla de "bits per second": bits por segundo) Medida de la velocidad a la cual son transmitidos los datos. Se utiliza normalmente para medir la velocidad de los módems o la velocidad de una conexión digital.

*** Ancho de banda.- Máxima cantidad de datos que pueden pasar por un camino de comunicación en un tiempo dado, normalmente segundos. Cuanto mayor sea el ancho de banda más datos podrán circular por ella al segundo.

  Anterior   Continuación