Blog.

Un blog é un sitio Web que recompila cronoloxicamente textos ou artigos, aparecendo primeiro o máis recente. O autor conserva a liberdade de deixar publicado o que crea pertinente.
O blog actual é una evolución dos diarios "on line" que moita xente escribía como se fosen un diario persoal, pero en rede.
En galego e castelán tamén se lle chama bitácora (en referencia ós antigos cadernos de bitácora dos barcos).
Actualmente é un dos servizos máis populares en Internet, con cantantes ou personaxes famosos que teñen o seu propio blog. Hai servidores que ofrecen como un servizo especial, e gratuíto, a creación e mantemento dos blogs, nos que o autor non precisa de coñecementos técnicos xa que a empresa lle facilita, en liña, uns programas para escribir como se fose nun tratamento de texto que logo ese mesmo programa codifica. Entre os servidores de blogs máis populares están o Blogger e o Wordpress.

Características dos blogs (non obrigatorias, pero si habituais) poden se-las seguintes:
- Anotacións e actualizacións cronolóxicas e frecuentes. A diferencia das web (con algunha excepción como os xornais dixitais) que son máis estables e permanentes.
- Son personais e, xeralmente, mono-temáticos.
- Admiten a participación dos lectores. (Salvo que o autor desactive esta función.)
- A diferencia da página web, na que o webmaster ten que escribir en HTML (directamente ou por medio dun programa WYSIWYG), aquí o redactor non precisa ni saber que o HTML existe.
- Por contra o autor ha de amoldarse a uns formatos e presentacións preestablecidos (abundantísimos e variados, eso si) a diferencia do webmaster que tén como únicos límites a súa imaxinación e os seus coñecementos.
- A dirección (o URL) soe ser composta na que, antes o despois do seu nome, figura o nome do provedor. (Por exemplo: http://nombredelblog.blogspot.com/.) Actualmente algunhas empresas xa ofertan a posibilidade de ter un dominio propio de primeiro nivel pagando un pequeno abono.


Un blog es un sitio Web que recopila cronológicamente textos o artículos, apareciendo primero el más reciente El autor conserva la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.
El blog actual es una evolución de los diarios "on line" que mucha gente escribía como si fuesen un diario personal, pero en red.
En castellano también se les llama bitácora (en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos).
Actualmente es uno de los servicios más populares en Internet, con cantantes o personajes famosos que tienen su propio blog. Hay servidores que ofrecen como un servicio especial, y gratuito, la creación y mantenimiento de los blogs, en los que el autor no precisa de conocimientos técnicos ya que la empresa le facilita, en línea, unos programas para escribir como si fuese en un tratamiento de texto que luego ese programa codifica. Entre los servidores de blogs más populares están Blogger y Wordpress.

Características de los blogs (no obligatorias, pero sí habituales) pueden ser las siguientes:
- Anotaciones y actualizaciones cronológicas y frecuentes. A diferencia de las web (con alguna excepción como los periódicos digitales) que son más estables y permanentes.
- Son personales y, generalmente, monotemáticos.
- Admiten la participación de los lectores.(Salvo que el autor desactive esta función.)
- A diferencia de la página web, en la que el webmaster ha de escribir en HTML (directamente o por medio de un programa WYSIWYG), aquí el redactor no necesita ni saber que el HTML existe.
- Por contra el autor ha de amoldarse a unos formatos y presentaciones preestablecidos (ambundantísimos y variados, eso sí) a diferencia del webmaster cuyos únicos límites son su imaginación y sus conocimientos.
- La dirección (o URL) suele ser compuesta en la que, antes o después de su nombre, figura el nombre del proveedor. (Por ejemplo: http://nombredelblog.blogspot.com) Actualmente algunas empresas ya ofertan la posibilidad de tener un dominio propio de primer nivel pagando una pequeña cuota.

  Anterior   Continuación