Descargar.   Cargar (*).   Shareware (**).   FTP (***).

Descargar.- En inglés: download. É o proceso polo que os usuarios acceden e gardan programas ou outros ficheiros nos seus ordenadores a partir de ordenadores remotos. Para describir esta acción no argot de Internet dise "baixar da rede".
[Portugués: descarregar]

* Cargar.- En inglés: Upload. Cargar un ficheiro significa levalo do noso ordenador a outro distante. Coloquialmente "upload" tradúcese por "subir". Así por exemplo, falamos de "subir" un vídeo a youtube ou a outro sitio similar. O termo a miúdo é confundido coa operación inversa, descargar, que é o que fan a maioría dos usuarios de forma frecuente.
[Portugués: carregar]

** Shareware.- É una clasificación comercial dos programas informáticos que están no mercado. Trátase daquel software que pode ser utilizado de maneira gratuíta (para a súa avaliación) durante un período de proba, pero que despois... ¡ou pagas ou non funciona!
O software totalmente gratuíto coñécese como Freeware.

*** FTP.- Sigla de "File Transfer Protocol" : "Protocolo de transferencia de arquivos". Método moi común para transferir ficheiros dun ordenador a outro. É un medio específico de conexión dos sitios de Internet para esa función. É un dos métodos usados polos construtores de páxinas para "subir" estas ó seu servidor.
Foi desenvolvido durante os comezos de Internet para copiar ficheiros dun ordenador a outro. Ca chegada do World Wide Web e dos navegadores estendeuse e simplificouse o seu uso.

Descargar.- En inglés: download. Es el proceso por el que los usuarios acceden y guardan programas u otros ficheros en sus ordenadores a partir de ordenadores remotos. Para describir esta acción en el argot de Internet se dice "bajar de la red".

* Cargar. En inglés: Upload. Cargar un fichero significa llevarlo de nuestro ordenador a otro distante. Coloquialmente "upload" se traduce por "subir". Así por ejemplo, hablamos de "subir" un vídeo a youtube o a otro sitio similar. El término a menudo es confundido con la operación inversa, descargar, que es lo que hacen la mayoría de los usuarios de forma frecuente.

** Shareware. Es una clasificación comercial de los programas informáticos que están en el mercado. Se trata de aquel software que puede ser utilizado de manera gratuita (para su evaluación) durante un periodo de prueba, pero que después... ¡o pagas o no funciona!
El software totalmente gratuito se conoce como Freeware.

*** FTP.- Sigla de "File Transfer Protocol" : "Protocolo de transferencia de archivos". Método muy común para transferir ficheros de un ordenador a otro. Es un medio específico de conexión de los sitios de Internet para esa función. Es uno de los métodos usados por los constructores de páginas para "subir" éstas a su servidor. Fue desarrollado durante los comienzos de Internet para copiar ficheros de un ordenador a otro. Con la llegada del World Wide Web y de los navegadores se extendió y simplificó su uso.

  Anterior   Continuación