i-

A letra i como prefixo do nome de determinados aparellos (por exemplo, reprodutores de música, como iPod) provén do nome comercial "iMac", acrónimo de Internet + Macintosh, correspondente ó primeiro ordenador persoal fabricado por Apple Inc. Por certo iPod en inglés pronúnciase aipod. En galego... ti verás.

La letra i como prefijo del nombre de determinados aparatos (por ejemplo, reproductores de música, como iPod) proviene del nombre comercial "iMac", acrónimo de Internet + Macintosh, correspondiente al primer ordenador personal fabricado por Apple Inc. Por cierto iPod en inglés se pronuncia aipod. En castellano... tú verás.

  Anterior   Continuación