LAN.   WAN (*).

LAN.- (Sigla de "Local Area Network" : "Rede de área local").
RedE de ordenadores próximos, situados nun mEsmo edificio ou nas súas proximidades. Axeitado para fábricas, almacéns, oficinas, etc. para compartir recursos e intercambiar datos.O termo rede local inclúe tanto o hardware coma o software necesario para a interconexión dos distintos dispositivos.

* WAN.- É palabra do mesmo ámbito (sigla de "Wide Area Network", "Rede de área ampla") que se refire a unha rede que conecta ordenadores distantes. Nunha WAN os ordenadores están ó lonxe. Poderíase dicir que a propia Internet é unha Wan.

LAN.- (Sigla de "Local Area Network" : "Red de área local").
Red de ordenadores próximos, situados en un mismo edificio o en sus proximidades. Adecuado para fábricas, almacenes, oficinas, etc. para compartir recursos e intercambiar datos. El término red local incluye tanto el hardware como el software necesario para la interconexión de los distintos dispositivos.

* WAN.- Es palabra del mismo ámbito (sigla de "Wide Area Network", "Red de área amplia") que se refiere a una red que conecta ordenadores distantes. En una WAN los ordenadores están alejados. Se podría decir que la propia Internet es una Wan.

  Anterior   Continuación